نفرات برگزیده مسابقات علمی و ورزشی مکتبخانه زمستانه شهرستان بستک اعلام شد

1394/12/23

نفرات برگزیده مسابقات علمی و ورزشی مکتبخانه زمستان 94 شهرستان بستک اعلام شد.


اسامی برگزیدگان مسابقه دارت ورزشی:


کلاس دوم
1-مرصاد احمدزاده از فاریاب بستک با امتیاز 95
2- مرجان جم از کوخرد با امتیاز 84
3- محمد رئیسی از فاریاب بستک با امتیاز 83
کلاس سوم
1- مینا بزم از بستک با امتیاز 109
2- حسن پرنور از هنگویه با امتیاز 104
3- احسان آهنجان از نهند با امتیاز 81
کلاس چهارم
1- علیه غلمانی از کوخرد با امتیاز 96
2- فاطمه چمن از هنگویه با امتیاز 86
3- حمید پورایی از کوهیج با امتیاز 84
کلاس پنجم
1- سارا پردستان از هنگویه با امتیاز 127
2- مسلم قتالی از هنگویه با امتیاز 123
3- احمدرضا بزان از کوهیج با امتیاز 112
کلاس ششم
1- اسماء خجسته از هنگویه با امتیاز 117
2- فاطمه خنک جان از کوهیج با امتیاز 107
3- احمد خورشیدی از نهند با امتیاز 105
کلاس هفتم
1- شیرین غیاثی از بستک با امتیاز 72
2- لیلا دال از گزه با امتیاز 69
کلاس هشتم
1- یوسف قلندرانی از دهنو قلندران با امتیاز 39

......................................................

اسامی برگزیدگان مسابقه علمی:


کلاس دوم
1- مرجان جم از کوخرد 98/5
2-آسیه واحدی از هنگویه 96/75
3- مریم چارچاله از چاله کوخرد 95/05
4- محمد رحیمی از کوهیج 95
5- سوده صدیقی از بستک 95
6- فاطمه حسینی نژاد از کوخرد 94/5
7- فاطمه لیمویی از هنگویه 94/25
8- محمدرضا سرامی از گریند 94/25
9- زهرا پژواک از چاله کوخرد 94
10- مریم احمدی از هنگویه 93/75
11- سمیه آسویان از گریند 93
12- عبدالباعث حسین نیا از کوهیج 93
13- الهام حسین پور از کوهیج 92/25
14- مبینا نبی افروز از کوهیج 91/25
15- سارا دیده بر از چاله کوخرد 90/5
16- حوریه راهنورد از فاریاب بستک 89/5
17- کوثر آرامیده از هنگویه 88/5
18- اسما بشویی از بارو 88/5
19- ساره پژواک از چاله کوخرد 88
20- حدیث دلپیشه از کمشک 87/75
کلاس سوم
1-مصطفی چارچاله از چاله کوخرد 98
2- عبدالرحمن امامی از هنگویه 94
3- مریم خوش اخلاق از کوهیج 94
4- مریم دارشدار از کمشک 91/5
5- مسلم لیمویی از هنگویه 90
6- عماد افرا از چاله کوخرد 89
7- ذبیحه محمدی از شیخ حضور 89
8- ملیحه زارعی از کوهیج 87
9- فاطمه احمدزاده از هنگویه 85
10- فایزه قلندرزاده از کوهیج 85
11- هدی رحمانی از کوهیج 85
12- عالیه راستگو از کوهیج 84
13-مانی رفیعی از کوهیج 84
14- مژده محمدنیا از دهتل 83
15- عهدیه آبدان از گزه 82/5
16-فوزیه دال از گزه 82
17-فضیله انجمنی از کوخرد 81
18- ستاره غفوری از دهتل 81
19- مریم حبیبی از دهنگ 81
20- ملیکا محققی دهنگ 81
کلاس چهارم
1- محمد دست بر سر از بارو 99
2- مائده افرا از چاله کوخرد 98
3- ایمان بشویی از بارو 97
4-بهاره آتش افروز از گریند 97
5- مریم دارشدار از کمشک 97
6- میثم بشویی از بارو 96
7- مروه افرا از چاله کوخرد 96
8- سمیه دوحرف از کوخرد 96
9- مصطفی حراسی از هنگویه 96
10- عرفان احمدی از هنگویه 96
11- رقیه مهدر از هنگویه 96
12- زهرا چشم بر زمین از هنگویه 96
13- آسیه آزاد از هنگویه 96
14- عایشه قدوسی از فاریاب بستک 95
15-مروه برنجی از کوخرد 95
16- مریم احمدی از دهتل 95
17- محمود احمدی از هنگویه 95
کلاس پنجم
1- ثریا بدویی از کمشک 99
2- محمدنور افرا از چاله کوخرد 98
3- فاطمه افرا از چاله کوخرد 98
4- جاسم قلندرانی از دهنوقلندران 97
5- مریم السادات عبداللهی از فاریاب بستک 97
6- اسرا بزم از بستک 97
7- فاطمه حبیبی از دهتل 96
8- الهه عابدی از دهتل 95
9- سونیا روزاندیش از گریند 95
10- مریم محمودی از کوهیج 95
11- راضیه افروغ از بستک 94
12- هدی زین پور از گزه 94
13- فاطمه پرواز از عالی احمدان 94
کلاس ششم:
1-فاطمه آسوئیان از گریند 98
2-فاطمه افروز از گریند 97
3-مائده قلندرپورازدهنوقلندران 97
4-احمد هراسی از هنگویه96
5-تسنیم زین پور از گزه 96
6-محمد چارچاله از چاله 96
7-فاطمه بشویی از بارو 95
8-مرضیه رحیم از کوخرد93
9-فاطمه واحدی از هنگویه 93
کلاس هفتم:
1-شیدا غیاثی از بستک98
2-محمدامین بلفکه از هنگویه97
3-فاطمه چرب چاله از چاله93
4-خدیجه مشایخی از کوخرد 92
5-علیه آبدان از گزه 92
 کلاس هشتم:
1-زینب دل پیشه از کمشک 100
2-عایشه چارچاله ازچاله 99
3-مریم مشایخی از گریند98