مسابقات فرهنگی ورزشی قرآن آموزان مکتبخانه زمستانه روستای فاریاب

1394/11/14

گزارش تصویری از مسابقات فرهنگی ورزشی قرآن آموزان مکتبخانه زمستانه روستای فاریاب