آموزش و منابع مواد درسی مکتبخانه مجازی تابستان 99

1399/3/29

*پایه اول مکتبخانه (قبولی اول ابتدایی):

آموزش مبانی روخوانی و روانخوانی(1) نسخه پی دی اف _ نسخه فشرده (محتوای فایل بصورت تصاویر jpeg  است)

نکاتی درباره تدریس مبانی روخوانی و روانخوانی قرآن (1)

کتاب ارکان ایمان (1) نسخه پی دی اف _ نسخه فشرده (محتوای فایل بصورت تصاویر jpeg  است)

*پایه دوم مکتبخانه (قبولی دوم ابتدایی):

آموزش مبانی روخوانی و روانخوانی(2) نسخه پی دی اف _ نسخه فشرده (محتوای فایل بصورت تصاویر jpeg  است)

کتاب ارکان ایمان (2) نسخه پی دی اف _ نسخه فشرده (محتوای فایل بصورت تصاویر jpeg  است)

*پایه سوم مکتبخانه (قبولی سوم ابتدایی):

کتاب آموزش نماز (1) نسخه پی دی اف _ نسخه فشرده (محتوای فایل بصورت تصاویر jpeg  است)

کتاب ارکان ایمان (4) نسخه پی دی اف _ نسخه فشرده (محتوای فایل بصورت تصاویر jpeg  است)

*پایه چهارم مکتبخانه (قبولی چهارم ابتدایی):

کتاب آموزش نماز (2) نسخه پی دی اف _ نسخه فشرده (محتوای فایل بصورت تصاویر jpeg  است)

کتاب اذکار نسخه پی دی اف _ نسخه فشرده (محتوای فایل بصورت تصاویر jpeg  است)

*پایه پنجم مکتبخانه (قبولی پنجم ابتدایی):

کتاب روزه نسخه پی دی اف _ نسخه فشرده (محتوای فایل بصورت تصاویر jpeg  است)

کتاب حدیث (1) نسخه پی دی اف _ نسخه فشرده (محتوای فایل بصورت تصاویر jpeg  است)

*پایه ششم مکتبخانه (قبولی ششم ابتدایی):

کتاب حج و عمره نسخه پی دی اف _ نسخه فشرده (محتوای فایل بصورت تصاویر jpeg  است)

کتاب حدیث (2) نسخه پی دی اف _ نسخه فشرده (محتوای فایل بصورت تصاویر jpeg  است)

*پایه هفتم مکتبخانه (قبولی پایه اول دوره متوسطه اول):

کتاب زکات نسخه پی دی اف _ نسخه فشرده (محتوای فایل بصورت تصاویر jpeg  است)

کتاب حدیث (3) نسخه پی دی اف _ نسخه فشرده (محتوای فایل بصورت تصاویر jpeg  است)

*پایه هشتم مکتبخانه (قبولی پایه دوم دوره متوسطه اول):

کتاب خرید و فروش نسخه پی دی اف _ نسخه فشرده (محتوای فایل بصورت تصاویر jpeg  است)

*پایه نهم مکتبخانه (قبولی پایه سوم دوره متوسطه اول):

کتاب احکام خانواده. نسخه پی دی اف _ نسخه فشرده (محتوای فایل بصورت تصاویر jpeg  است)