معاونت اجتماعی

این معاونت دارای زیر مجموعه ها و بخش های مختلف می باشد از جمله: مراکز 5  گانه دینی، تشکل ائمه جمعه و جماعت شهرستان بستک، دانش آموختگان، دعوت، سمعی و بصری و... . مسئول معاونت اجتماعی جناب شیخ عبدالله سقایی می باشد.

اهداف این معاونت:

 1. اشاعه و گسترش فرهنگ دینی در میان اقشار مختلف جامعه
 2. تأمین نیازهای فکری، عقیدتی، و جسمی جامعه
 3. ایجاد بستری مناسب جهت رشد و ارتقاء سطح علمی و تربیتی تمامی افراد جامعه
 4. تربیت و پرورش انسان های فعال و آگاه متصف به معرفت، علم و حکمت از طریق:
  • بکارگیری هوشیارانه ی هنر تبلیغ دعوت اسلامی.
  • تعامل فعال و پایدار با فرهیختگان جامعه.
 5. کشف، جذب و پرورش استعدادها و پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان.
 6. کمک به فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای ایجاد هماهنگی میان محققان و شخصیت های جامع الشرایط علمی.
 7. ارتباط فعال با افراد مؤثر در جامعه و ایجاد هماهنگی میان آنها.