مرکز دینی مهران

محدوده ی فعالیت این مرکز از روستای فاریاب شروع شده و محدوده ی هرنگ، کوخرد و روستاهای اطراف را در بر می گیرد و تا روستای کنارزرد، لاور شیخ ادامه پیدا می کند. مجموع روستاهای این منطقه 22 روستا می باشد و تعداد 5 نیرو با مسئولیت آقای شیخ علی خنیاگر در این مرکز مشغول به فعالیت می باشند.