مرکز دینی فرامرزان

محدوده ی فعالیت این مرکز منطقه ی فرامرزان می باشد که شامل 13 روستا می باشد. تعداد 5 نیرو در این مرکز فعالیت داشته و مسئولیت آن آقای بر عهده ی شیخ جمعه لیمویی می باشد.