مرکز دینی گوده

تعداد روستاهای تحت پوشش 37 روستا و تعداد نیروهای فعال در این مرکز 14نفر می باشد و مسئولیت مرکز بر عهده ی  شیخ سید علی محمدنیا می باشد.