مرکز دینی بستک-کوهیج

محدوده ی این منطقه شهر بستک، میرزآباد، روستای مغدان، کوهیج، نهند و همچنین روستاهای منطقه لاور میستان می باشد. تعداد نیروهای شاغل در این مرکز 15 نفر و مسئولیت مرکز نیز به عهده ی شیخ محمد بشویی می باشد.