طرح و برنامه ریزی

این قسم در واقع اساس ترین قسم معاونت امور قرآنی است که کار مطالعه دقیق جامعه از هر نظر و به دست آوردن آمار دقیق از کلیه اشخاص و اشیایی که مربوط به فعالیت و کار قرآن می باشد، جهت ارائه خدمات قرآنی مناسب  و شایسته هر جایی می باشد. بعد از مطالعه شهر، روستا، قریه، آبادی و حتی صحرا نشینانی که دو یا سه خانواده هم آنجا ساکن باشند. برنامه های قرآنی شامل مهد قرآن، مکتب خانه، آموزش قرائت صحیح قرآن به امام یا ائمه مساجد و معلمین مکتب خانه ها و مهد و نیز حلقه های قرآنی مساجد ایجاد می کند که با این کار هم فعالیت ها سر و سامان می گیرند و هم منظم و مرتب و حساب شده کارها پیش می رود.