موسسه قرآنی و کلاس های تربیت معلم قرآنی

این قسمت بیشتر کارهای اداری و مدرن سازی و کسب مدارک لازم رسمی و دولتی برای مربیان و مدرسان قرآنی است که با تعامل خوبی که معاونت قرآنی با سازمان دارالقرآن استان و کشور دارد از این فرصت استفاده کرده و ظرفیت های لازم جهت اخذ مدرک رسمی دولتی برای مربیان و داوران قرآنی ایجاد کند.  تشکیل کلاس های تربیت معلم قرآنی که با مجوز سازمان در مناطق مختلف که شرکت کنندگان غالبا مربیان مکتب خانه ها یا مهدهای قرآنی بودند یکی از فعالیت های این قسم می باشد.