مهدهای قرآن

مهد های قرآنی که نخستین و مقدس ترین جایی که فرزندان جامعه در آن با الفبای قرآن و دین در ابتدای باز کردن زبان به سخن گفتن اجتماعی آشنا می شوند و از مهمترین و با ارزشترین خدمات اجتماعی است که با دقت و وسواس فراوان این امر دنبال می شود و برای تربیت مربیان هزینه های زیادی پرداخت می شده است تا بهترین کارایی را در زمینه فعالیت خود که همان تربیت کودکان بر اساس فرهنگ قرآنی و معرفت دینی است داشته باشند. مهدهای قرآنی تحت پوشش معاونت امور قرآنی مجتمع دینی بستک تا کنون 21 مهد می باشد که همواره بر تعداد متقاضیان افزوده می شود و جهت تحت پوشش قرار گرفتن، شرایط و ضوابطی قرارداد شده است که هر مهد چنانچه آن شرایط را داشت بعد از بررسی های لازم، تحت پوشش معاونت قرار خواهد گرفت.