ارتباط با مجتمع

شما از طریق گوناگون می توانید با مجتمع دینی بستک تماس برقرار کنید:

تلفن: 3207  4432  076

فاکس: 3209  4432  076

رایانامه: bastakmd@yahoo.com

اینستاگرام: bastakmd