گزارش تصویری از برگزاری مسابقات ورزشی و علمی مکتب زمستانه

1394/12/14

این مسابقات در چهار منطقه بستک و حومه، فرامرزان، مهران و گوده برگزار گردید. گزارشی مختصر بصورت تصویری در زیر آمده است:

 

1. منطقه بستک-کوهیج

(شامل: بستک ، کوهیج، فاریاب، میرزآباد، نهند)

 

 

2. منطقه فرامرزان:

(شامل: هنگویه، کمشک، عالی احمدان، گزه و دهنو قلندران)


 

 

3. منطقه مهران:

(شامل: کوخرد، چاله، آسو ، گریند، بارو)

 

 

4. منطقه گوده:

(شامل: دهتل، دهنگ، شیخ حضور و چاه دزدان)