بیانیه مجتمع دینی بستک پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری

1394/12/3

بیانیه امروز مورخ 94/12/3 مجتمع دینی بستک پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در تصویر زیر آمده است: