گزارش تصویری از جشن «من و پدر بزرگ و مادر بزرگ»

1394/11/11 20:37:22

گزارش تصویری از جشن «من و پدر بزرگ و مادر بزرگ» مهد راشدین و یاسین مجتمع دینی بستک