گزارش تصویری از نشست معاونت اجتماعی با نیروهای خود

1394/11/9

این نشست پنجشنبه 8 بهمن 1394 به میزبانی مرکز اجتماعی فرهنگی پدل لمزان برگزار گردید.