شروع به کار معاونت ارزشیابی، برنامه ریزی و توسعه

1394/11/7

در مورخه 1394/9/10 به پیشنهاد مدیر مجتمع و تصویب هیأت امنا، مسئول معاونت ارزشیابی، برنامه ریزی و توسعه مجتمع دینی بستک جناب آقای شیخ عبدالرحمن دهش تعیین گردید.