تاسیس امور قرآنی واحد روستای مغدان

1394/11/4

با یاری خداوند و تلاش فراوان امام جمعه محترم روستا جناب شیخ علی دلداری، امور قرآنی واحد روستای مغدان تاسیس شد.
روز سه شنبه مورخ 22 دی ماه 1394 فعالان قرآنی روستای مغدان پس از بحث و مشورت، اعضای امور قرآنی واحد روستای مغدان را از میان خودشان انتخاب کردند.
اعضای امور قرآنی روستای مغدان به شرح ذیل معرفی می گردند:
1- مدیر مکتب خانه برادران: شیخ علی دلداری
2- مدیر مکتب خانه خواهران: سرکار خانم مهناز بیستونی
3- مدیر مهد قرآن: سرکار خانم میمونه مندیلی
4- مسئول آموزش تخصصی قرائت: سرکار خانم نسرین کاره چاهی
5- مسئول حلقات قرآنی برادران: آقای ادریس بزم
6- مسئول حلقات قرآنی خواهران: سرکار خانم فریه بزم
7- مسئول موسسه قرآنی: سرکار خانم فرشته مندیلی