جلسه هم اندیشی بازبینی کتب مکتبخانه های اهل سنت و جماعت جنوب ایران

1394/8/27

یکشنبه 24 آبانماه 94 جلسه هم اندیشی بازبینی کتب درسی مکتبخانه های اهل سنت و جماعت جنوب ایران با حضور کمیته بازنگری اداره امور قرآنی اهل سنت و جماعت جنوب ایران از لطیفی و مسئول معاونت امور قرآنی مجتمع دینی بستک، مسئول مکتبخانه های شهرستان بستک، بازرسین مکتبخانه تابستانه 94 شهرستان بستک و همچنین تعدادی از مدیران و مربیان موفق شهرستان بستک از فتویه، کوهیج و هنگویه در محل سالن کنفرانس مجتمع دینی بستک برگزار شد.
در این جلسه بر ضرورت بازنگری و بازتألیف کتب موجود در راستای افزایش کیفیت علمی آموزشی کتب تأکید شد.