گزارش جلسه افتتاحیه امور قرآنی واحد شهر بستک

1394/8/14

پیرو آیین نامه معاونت قرآنی مجتمع دینی بستک مبنی بر تاسیس امور قرآنی بخش و امور قرآنی واحد؛ به اطلاع می‌رساند امروز مورخ 12 آبان 94 پس از پیگیری های مسؤول امور قرآنی بخش بستک کوهیج اولین امور قرآنی واحد در این مجتمع تاسیس شد. لازم به ذکر است هر یک از شهر ها و روستا های بخش باید دارای امور قرآنی واحد باشند. امور قرآنی واحد متشکل از مسئولین و مدیران اجرایی فعالیت های چهارگانه تعریف شده در آیین نامه می‌باشد یعنی مهد قرآن ها و مکتب خانه ها و قرائت تخصصی و حلقات قرآنی و موسسه قرآنی.
اعضای امور قرآنی بستک :
سرکار خانم یوسفی مدیر مهد قرآن راشدین.
سرکار خانم دهتایی مدیر مهد قرآن یس.
سرکار خانم مقدسی مسؤول قرائت تخصصی.
سرکار خانم بهمنش مدیر طرح شش ساله.
سرکار خانم صدیقی مدیر مکتب خانه خواهران.
جناب آقای تابش نژاد مدیر مکتب خانه میرزآباد.