بازدید مسئولین معاونت امور قرآنی و معاونت فرهنگی اجتماعی مجتمع دینی رویدر از مهد قرآن های راشدین و یاسین مجتمع دینی بستک

1394/8/5

مجتمع دینی رویدر در نظر دارد در شهر رویدر مهد قرآن دایر نماید لذا در این راستا جهت آشنایی با شیوه کار مهد قرآن و فضای آموزشی متناسب با این کار و همچنین وسایل و امکانات مورد نیاز اقدام به انجام این دیدار نمودند. مسئول بخش بستک کوهیج معاونت امور قرآنی مجتمع دینی بستک شیخ سعید ابراهیمی در این دیدار میهمانان محترم مجتمع دینی رویدر را همراهی و طی جلسه ای با مدیر کل مهد قرآنهای تحت پوشش مجتمع دینی بستک در شهرستان سرکار خانم یوسفی در محل مهد قرآن راشدین به بحث تبادل نظر در این باره پرداختند.