امتحان و تست قرائت تخصصی قرآن کریم

1394/7/29

تست قرائت تخصصی قرآن کریم پس از گذراندن دوره آموزشی سه هفته ای با حضور 12 نفر شرکت کننده توسط معاونت امور قرآنی مجتمع دینی بستک در شهر بستک برگزار شد. افرادی که در این تست قبول میشوند موظف اند سه دوره کلاس آموزش قرائت تخصصی برگزار نمایند و مجددا از افراد آموزش دیده توسط ایشان تست بعمل می آید که در صورت تایید ممتحن به این مربیان گواهی قرائت اعطا میگردد، این دوره در مهر ماه جاری برگزار شد.