گزارش تصویری از بازگشایی مکتب زمستانه

1394/7/28

تصاویر مربوط به شهر جناح و روستاهای انوه ، فتویه، خلوص، کوهیج، گزه، مردنو، آل کندی، بار، چاهبنارد، کوخرد و گودگز می باشد