اسامی برندگان مسابقه تفسیر شهرستان بستک

1394/7/11

مسابقه تفسیر قرآن کریم بصورت استانی زیر نظر مجتمع دینی اهل سنت و جماعت بندرعباس  در تاریخ 15 مرداد 1394 در 52 حوزه ی امتحانی همزمان در سراسر استان شروع شد. جدول زیر برندگان شهرستان بستک آورده شده است برای اطلاعات بیشتر به وب سایت مجتمع دینی اهل سنت و جماعت بندرعباس مراجعه فرمایید.