اسامی نفرات برتر یازدهمین دوره مسابقات سراسری حفظ قرآن کریم

اسامی نفرات برتر یازدهمین دوره مسابقات سراسری حفظ قرآن کریم

1395/4/31

نام نویسنده مجتمع دینی بستک

نفرات اول تا پنجم 10 جزء :
1- ابراهیم سلامی از گچویه دانش آموخته مدرسه قرآنی شیخ حسن عالی کوهیج.
2- یاسر محمدی از سایه خوش دانش آموخته مدرسه حفظ سایه خوش.
3- محمد امین پاز از بندر پل دانش آموخته  مدرسه حفظ چمردان.
4- ذکوان سماک از سوروی بندر دانش آموخته  مدرسه حفظ خمیر.
5- عبدالله پژواک از روستای چاله کوخرد و دانش آموخته شعبه حفظ هود.
نفرات برتر حفظ 15 جزء:
1- یونس بزمه از روستای ارمک و دانش آموخته مدرسه حفظ سلطان العلماء بندر کنگ.
2- عبدالعزیز فراریان از روستای سهیلی قشم و دانش آموخته مدرسه حفظ سایه خوش.
3- محمدرسول پرو از روستای پاتل و دانش آموخته مدرسه حفظ خمیر.
4- عفان مسعودی از روستای قلات پایین و دانش آموخته مدرسه حفظ چمردان.
5- سعد مخلوقی از روستای دژگان و دانش آموخته مدرسه حفظ خمیر.
نفرات برتر حفظ کل:
1- مصعب تنگریز از روستای خورچاه و دانش آموخته مدرسه حفظ خورچاه.
2- محمد جشن از روستای رمکان قشم و دانش آموخته مدرسه حفظ امام شافعی رمکان.
3- نعیم مقدسی نیا از روستای ارمک و دانش آموخته مدرسه حفظ سلطان العلماء بندر کنگ.
4- مرتضی رضایی از اوز فارس و دانش آموخته ی شعبه حفظ مدرسه امام شافعی اوز.
5- خالد عمادی از روستای دهمیان صحرای باغ و دانش آموخته ی شعبه ی حفظ مدرسه امام شافعی اوز.

تگ ها