اسامی پذیرفته شدگان دوره تابستانه مدرسه سلطان العلماء مجتمع دینی بستک

اسامی پذیرفته شدگان دوره تابستانه مدرسه سلطان العلماء مجتمع دینی بستک

1395/3/26

نام نویسنده مجتمع دینی بستک

عبدالحمید دهقان

اول دیپلمه

حامد اخلاقی

اول دیپلمه

محمد فقیهی

اول دیپلمه

محمد امین عابدی زاده

اول دیپلمه

محمد احمدی

اول متوسطه

ابوذر پاسلاری

اول متوسطه

شهاب انصاری

دوم دیپلمه

احمد ناطق

دوم دیپلمه

فخرالدین عبداللهی

دوم مقدمات

احمد زارعی نژاد

دوم مقدمات

احمد اسدی

دوم مقدمات

احمد احمد زارعی

دوم مقدمات

عبدالله چتر غرین

دوم مقدمات

علیرضا کمالی

دوم مقدمات

سلیمان خاموشی

دوم مقدمات

مصطفی دورسته

سوم متوسطه

زیرکوهی

سوم متوسطه

پشنگ

سوم متوسطه

محمد هنری

 

 

تگ ها