نبرد با سختی ها

1395/10/13

انسانهای بزرگ در نبرد با سختیها به شکوه و عظمتشان افزوده می گردد...

و انسانهای ضعیف با گریز از مصایب به رنج و بیماریشان اضافه می شود...

سختیها همچون سگ درنده ای است که وقتی ترس و فرار تو را ببیند،

پارس میکند و دنبالت می دود؛

اما اگر ببیند که نسبت به او بی اعتنا هستی،

راه را برایت باز می کند و از ترس تو در پوست خود می پیچد.