مضرات دروغگوئی

1395/10/13

⬅️دروغگوئی از بزرگترین گناهان است⚠️

⬅️دروغگوئی باعث بی آبروئی می گردد⚠️

⬅️دروغگوئی باعث شرمندگی می گردد⚠️

⬅️دروغگوئی باعث خورد شدن شخصیت فرد می گردد.⚠️

⬅️دروغگوئی باعث بی اعتبار شدن فرد می گردد.⚠️

⬅️دروغگوئی باعث از دست دادن دوستان می گردد.⚠️

⬅️دروغگوئی باعث شرمندگی می گردد.⚠️

⬅️دروغگوئی باعث ناراحتی افراد جامعه می گردد.⚠️

⬅️دروغگوئی باعث ناراضی الله متعال می گردد.⚠️

⬅️دروغگوئی باعث نفاق می گردد.⚠️

⬅️دروغگوئی باعث ازیاد شدن دشمنان فرد می گردد.⚠️

⬅️دروغگوئی باعث شکست خوردن در زندگی می گردد.⚠️

⬅️دروغگوئی باعث از دست دادن خانواده و اقوام می گردد.⚠️

⬅️دروغگوئی باعث از بین رفتن خیر و برکت در زندگی

می گردد.⚠️

به خاطر تمام این مضرات و دها مضرات دیگردروغگوئی است که اسلام از دروغگوئی ممانعت نموده و رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دروغگوئی را از صفات منافقین و از بزرگترین  گناهان کبیره شمرده است .