لطفِ بی اندازه دیده نخواهد شد !

1395/10/13

از شخصی پرسيدند: خورشيد بهتر است يا ماه؟!! شخص قيافه متفکرانه اي به خود گرفت و گفت: اين ديگر چه سوالي است که شما مي پرسيد؟ خوب معلوم است که ماه بهتر است !!! چون خورشيد در روز روشن در مي آيد به همين علت وجودش منفعتي ندارد !!!

اما ماه شب ها را روشن مي کند!! پس ماه بهتر است!!!!

و الحق که زندگی درست به همین احمقانگی ست !

لطفِ بی اندازه دیده نخواهد شد !

کم که باشی دیده می شوی...

کم که باشی ارج نهاده می شوی الطاف ما تنها باید به اندازه ی وسعت دیدِ دیگران باشد !