عجله نکنیم

1395/10/22

انسان عجول همیشه پشیمان است؛ پیش از آنکه بداند می‌گوید، و پیش از آنکه بفهمد پاسخ می‌دهد، و پیش از آنکه بیازماید ستایش می‌کند، و پس از آنکه دانست نکوهش می‌کند، و قبل از آنکه فکر کند تصمیم می‌گیرد، و پیش از آنکه عزم جدی کند انجام می‌دهد.