شستن قلب با توبه کردن

1395/10/13

 إِنَّ الـلَّـهَ يُـحِـبُّ الـتَّـوَّابِـيـن  همانا اللّه توبه کنندگان را دوست دارد. (بقرة/222)

اللّه قلب پاک تحویلت داده آن را با گناه سیاه نکن. مواظب نقطه های سیاه گناه باشید که توی قلب شما نقش نبندد،اگر نقش بست فوراً پاکش کن و تنها راه شستن قلب توبه کردن هست».