راههای بابرکت شدن رزق و روزی

1395/10/13

1-رعایت تقوا درکار(منصف باشید)

2-درهنگام معامله قسم نخورید.

3-درهنگام معامله دروغ نگویید.

4-عیب کالا را نپوشانید

5-مال حرام قاطی اموالتان نکنید.

6-صله رحم انجام دهید.