دوست داشتن دیگران بخاطر الله عزوجل

1395/10/13

دوست داشتن دیگران برای الله صرفا به معنای نیکی کردن به آنان در روابط اجتماعی نیست، بلکه نوعی عبادت است که انسان برایش بزرگترین پاداش را به دست خواهد آورد.