جلسه توجیهی مربیان و مدیران مکتبخانه های غرب گوده

1397/7/9

این جلسه زیر نظر معاونت امور قرآنی مجتمع دینی بستک و به میزبانی فتویه در مکتب خانه خلفای راشدین این روستا برگزار گردید.