جلسه توجیهی مدیران و معلمین مکتبخانه ها_ آبان 98

1398/8/7

این جلسه با حضور معلمین و مدیران مکتبخانه های تحت پوشش معاونت امور قرآنی مجتمع دینی بستک همه ساله قبل از شروع مکتبخانه زمستان برگزار می شود. در این همایش بسته آموزشی و منهجی مکتب زمستانه به مدیران مکتبخانه ها تحویل داده می شود.