اطلاعیه دوازدهمین دوره مسابقه سراسری حفظ قرآن کریم به میزبانی بستک (مجتمع دینی بستک- مجتمع دینی عمادده)

1395/10/15

پوستر اطلاعیه دوازدهمین دوره مسابقه سراسری حفظ قرآن کریم به میزبانی بستک (مجتمع دینی بستک- مجتمع دینی عمادده)