آنگونه که هستی باش

1395/10/13

تو ویژگی های خاص خودت را داری، سعی نکن از این و آن تقلید کنی، آنگونه که هستی باش، در برخورد با مردم طبیعی رفتار کن مادامی که ارتکاب حرامی در آن نیست.. چه بسا کسانی که تقلیدشان می‌کنی لیاقت فداکاری تو را نداشته باشند.

خـودت بـاش