دین و دعوت

اجتماعی

حرمت بیت‌المال

تاریخ خبر:: 1396/10/23

بیت‌المال یا خزانه‌ی مملکت به مجموع دارایی‌های یک کشور گفته می‌شود که تحت نظارت خاص و با مدیریت و...

جدیدترین فایل دانلود اسلامی

دانلود تعداد دانلود: 876

برنامه ی حساب میراث و زکات

نرم افزاری برای محاسبه حساب و تقسیم اموال میت بین وراث و همچنین محاسبه زکات

پرطرفدارترین فایل کاربردی

دانلود تعداد دانلود: 876

برنامه ی حساب میراث و زکات

نرم افزاری برای محاسبه حساب و تقسیم اموال میت بین وراث و همچنین محاسبه زکات